Recurs de Reposició contra l’Ajuntament de Vinaròs del PVI

RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’AJUNTAMENT DE VINARÒS

Dña Mª Dolores Miralles Mir, en la seua qualitat de portaveu del Partit de Vinaròs Independent a l’Ajuntament de Vinaròs, per mitjà del present escrit, interposa dins de termini, RECURS DE REPOSICIÓ contra l’acord del Ple de la Corporació Local de data 24 de febrer de 2022 pel que se desestimen les al·legacions formulades al Pla de Movilitat Urbana Sostenible (PMUS), en base als següents,

 

ANTECEDENTS DE FET

  1. En data 11/08/2021, per registre d’entrada 2021-E-RE-10466, vaig presentar al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), sol·licitant la paralització del PMUS per no comptar amb una memòria econòmica financera que concrete detalladament els costos de la seua implementació per al municipi de Vinaròs.

 

  1. Què en data del 1/03/2022 se’m notifica l’acord de data 24 de febrer del 2022 del Ple de la Corporació, desestimant totes les al·legacions presentades ja que segons s’indica ja existeix la documentació referida dins de la documentació del PMUS en l’epígraf “4 PROGRAMACIÓN TEMPORAL A CORTO Y LARGO PLAZO”

 

  1. Vista la resolució notificada on se’ns desestimen les al·legacions formulades, interposem dins de termini, el present recurs de reposició fonamentat en les següents qüestions:

 

PRIMERA i ÚNICA.- Tot i que tal i com s’exposa a l’informe pel que se resolen les al·legacions interposades, existeix una memòria econòmica que determina l’impacte que la posada en marxa del PMUS pot tindre en les diferents administracions públiques i que resulta obvi que en l’estudi fet del PMUS no haviem localitzat, hem d’exposar que aquesta memòria econòmica resulta del tot inviable dur-la a terme si atenem a la capacitat econòmica i d’inversió de que disposa l’Ajuntament de Vinaròs.

Entenem que aprovar un Pla d’aquestes característiques requereix un estudi previ de la capacitat tant d’endeutament de l’Ajuntament com de la seua capacitat inversora, sense descuidar els serveis públics que s’han de prestar, i la mancança d’estos estudis previs és el que fa que s’haja de paralitzar l’aprovació del PMUS.

 

Val a dir a més a més que aquest pla presenta moltes debilitats tal i com ja vam exposar a l’escrit d’al·legacions ja què Vinaròs té un eix viari el de la N-340 deficient i un transport públic amb molts problemes de cobertura i mala freqüència.

Per altra part, com ja se va exposar en l’escrit d’al·legacions, entenem que la viabilitat d’aquest PMUS, ve condicionada a la reversió de la N-340, per part del Ministeri de Foment al poble de Vinaròs en condicions òptimes.

Aquestes qüestions impliquen fer noves actuacions com rotondes i adequar les vies d’accés entre altres amb  un cost aproximat de més de 23 mi·lions d’euros, despesa que resulta inviable per a l’Ajuntament de Vinaròs, perquè esdevendria en una fallida per a les arques municipals, posant en risc els serveis municipals dels ciutadans.

A la vista de l’exposat, 

SOL·LICITEM que se tinga per interposat dins de termini el RECURS DE REPOSICIÓ contra l’acord del Plenari de la Corporació de data 24 de febrer de 2022 pel que se desestimen les al·legacions presentades contra el PMUS i s’aprova el Pla de movilitat Urbana Sostenible de Vinaròs, pels motius exposats en el present escrit i que es donen per reproduïdes.

 

Comparteix:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Llegeix més!

També et pot interessar