L’Ajuntament de Sant Jordi convoca un concurs d’escultura per a embellir i promocionar el poble

 

  • Iván Sánchez Cifre: “Aquesta ambiciosa iniciativa cultural és una oportunitat per a donar a conéixer el municipi en tota Espanya” 
  • Els artistes tenen fins al 31 de març per a presentar les seues propostes a l’I Certamen d’Escultura Joan Baptista Foliá i Prada de Conflent

 

L’Ajuntament de Sant Jordi ha convocat l’I Certamen d’Escultura Joan Baptista Foliá i Prada de Conflent amb l’objectiu de promocionar l’art, així com per a embellir i promocionar el municipi a nivell nacional. Per a aconseguir una àmplia participació d’artistes, així com garantir un alt nivell de qualitat de les obres que es presenten, ha dotat aquest certamen amb un premi de 12.000 euros més iva.

D’aquesta manera, ja s’han publicat les bases d’aquest certamen, amb el qual l’equip de Govern pretén, tenint en compte que Sant Jordi és un municipi turístic, potenciar i millorar l’aspecte dels espais públics per a fer-los més atractius i promoure els hàbits saludables entre la població a través de l’art contemporani, així com donant suport al treball d’artistes i afavorint les relacions i activitats culturals.

Iván Sánchez Cifre, alcalde de Sant Jordi, ha explicat que “aquest ambiciós certamen escultòric reforça el nostre prestigiós concurs de pintura ràpida i és, també, una oportunitat magnífica per a donar a conéixer tant el municipi com la seua oferta patrimonial, natural i d’oci. Confiem que aquest concurs atraga també a molts artistes, així com a visitants que vulguen conéixer l’escultura guanyadora, de manera que dinamitzen l’activitat al poble”.

L’escultura guanyadora s’inaugurarà el dia del patró del poble

Amb aquest I Certamen d’Escultura Joan Baptista *Foliá i Prada de Conflent, l’Ajuntament pretén, amb les escultures premiades, augmentar el parc escultòric local de Sant Jordi. L’obra serà inaugurada el dia 25 de juliol de 2023, coincidint amb les festes majors de la localitat i el dia del patró Sant Jaume Apóstol. Aquesta escultura se sumarà a les set escultures que ja adornen diferents enclavaments tant del nucli urbà com del terme municipal de Sant Jordi.

Les bases reguladores de l’I Certamen d’Escultura Joan Baptista Foliá i Prada de Conflent de l’Ajuntament de Sant Jordi estableixen que el termini per a la presentació de propostes estarà obert fins al 31 de març

La convocatòria està oberta a totes les persones majors de 16 anys d’edat interessades a participar en aquesta, de manera individual o per grups. Cadascuna de les persones o equips participants podrà presentar com a màxim una proposta al concurs.

Els treballs presentats hauran d’estar lliures de drets que puguen posseir tercers, considerant-se a l’Ajuntament de Sant Jordi exempt de tota responsabilitat en cas de litigi o discussió que puga sorgir per l’incompliment d’aquesta condició.

L’escultura es realitzarà per a un espai a concretar del nucli urbà de la localitat o voltants d’aquest, mitjançant consens entre l’Ajuntament i l’autor de l’obra premiada.

Els projectes hauran de ser originals i inèdits, no seleccionats ni premiats en cap altre certamen o concurs, i no podran ser reproduccions totals o parcials d’altres obres ja realitzades o en execució.

La temàtica de l’obra estarà relacionada amb la localitat de Sant Jordi, la seua història, els seus costums, tradicions o qualsevol altra que identifique a les arrels de Sant Jordi o el seu territori.

La tècnica i el material de l’escultura seran lliures, tenint en compte que les obres seran situades en l’exterior i l’autor es compromet a realitzar aquesta obra amb materials d’intempèrie i que aguanten les inclemències en el temps, podent ser desclassificades si els Serveis Tècnics Municipals i el Jurat entén que no complirà els requisits contemplats anteriorment.

Les mesures mínimes de l’Escultura seran de tres metres d’altura i de 0,6 metres d’amplària

Requisits per als artistes que vulguen participar en el certamen

Per a participar, les persones interessades hauran d’emplenar el butlletí d’inscripció. Aquest haurà d’entregar-se, juntament amb la documentació que es relaciona, a l’Ajuntament de Sant Jordi (Plaza Mayor 1, DP 12320), de dilluns a divendres, en horari de 9.00 a 14.00 hores. També podran ser enviats per correu certificat i amb justificant de recepció (paquet postal exprés), i en aquest cas haurà de remetre’s per correu electrònic ([email protected]), dins del termini de presentació, el resguard d’aquest enviament.

El termini de presentació dels projectes, acompanyats de la documentació que es relaciona a continuació, finalitzarà el divendres 31 de març de 2023, a les 14.00 hores. Totes les despeses de transport, o qualsevol altre necessari per al seu lliurament o devolució, correran per compte del concursant. L’Ajuntament no es farà càrrec dels possibles desperfectes o pèrdues que es pogueren originar en la seua manipulació.

Vençut el termini de presentació dels projectes, s’estendrà acta de recepció en la qual es consignarà el nombre de treballs rebuts i es publicarà en la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Jordi: www.santjordi.es

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria, al costat del butlletí d’inscripció, hauran de presentar:

1.Un sobre tancat en el qual fora figurarà únicament el nom del projecte triat per l’autor i que contindrà: el Butlletí d’inscripció degudament emplenat; fotocòpia del DNI del participant i, en el seu cas, de cadascun dels components del grup; pressupost d’execució de l’obra. L’import no serà superior a 12.000€, IVA exclòs; resum de la trajectòria professional de l’autor o autors; memòria descriptiva del projecte, definint els materials, acabats i procés d’execució; declaració jurada dels artistes, certificant que l’obra presentada és original i inèdita; compromís d’execució de l’obra en cas de resultar vencedora en el certamen.

2.Maqueta del projecte, amb una grandària màxima de 50 x 50 x 50 cm, en un embalatge en el qual figure només el nom del projecte i que coincidirà amb la denominació del sobre anterior. A la maqueta acompanyaran les mesures de l’obra final, plans, alçats i perspectives, esbossos i fotomuntatge; imatges en format .*jpg o .pdf a una resolució màxima de 150 ppp, del treball a realitzar (tècnica, dimensions, etc.); totes les dades descriptives que, segons el parer de l’autor o autors, puguen servir perquè el jurat aprecie l’obra presentada.

El tractament de les dades personals es realitzarà amb sotmetiment al que es disposa per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

El jurat estarà compost per professionals del món de l’art, l’Alcalde-President de Sant Jordi i un representant de la Regidoria de Cultura.

El jurat procedirà a l’elecció de les propostes guanyadores sobre la base de criteris de qualitat artística, originalitat i l’adequació de les obres als requisits exposats en les bases.

Temàtica sense continguts violents, polítics, racistes o sexistes

El tema serà sempre relacionat amb Sant Jordi o el seu territori, segons la visió personal de cada artista i, a més, ha de mostrar una visió positiva referent al tema a representar.

Serà motiu de desqualificació de la convocatòria presentar esbossos que constituïsquen apologia de la violència de gènere o de qualsevol tipus, o amb contingut polític, racista, sexista, xenòfob, etc. També serà excloent el plagi de les obres d’altres artistes, de la mateixa forma que no s’acceptaran les obres premiades en altres concursos o certàmens.

En qualsevol cas, el jurat podrà declarar desert el certamen si considera que la/s proposada/s presentada/s no reuneixen les condicions adequades. La decisió del jurat serà inapel·lable i aquest tindrà facultat per a resoldre qualsevol incident no previst en les bases.

El certamen constarà de dues fases. Hi haurà una primera que serà la fase de selecció, en la qual el jurat nomenat a aquest efecte seleccionarà, entre els esbossos presentats, aquells que considere més nous, representatius i de major expressió artística, conforme a criteris de creativitat, originalitat i qualitat, podent seleccionar fins a un màxim de tres treballs de persones o grups que passaran a la fase final.

El 5 d’abril de 2023 es publicarà un llistat dels seleccionats en la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Jordi: www.santjordi.es, que seran entre els quals, en la fase final, el jurat triarà al guanyador d’entre els tres finalistes, quedant la resta en reserva. La votació es podrà fer de manera presencial, per a això l’Ajuntament exposarà les obres els dies 7, 8, 9 i 10 d’abril de 2023 a la sala d’exposicions del Centre Cívic.

El guanyador del Certamen es donarà a conéixer el dia 23 d’abril de 2023, coincidint amb el dia del Patró de la localitat, en el Centre Cívic de Sant Jordi.

El dia 23 d’abril de 2023 es farà pública la proposta guanyadora i se li abonaran 5.000€ al guanyador o guanyadors del concurs. Les despeses de desplaçament i/o allotjament que pogueren derivar-se del Certamen, no correran per compte de l’organització.

La proposta triada serà executada en un termini màxim de tres mesos i l’obra final haurà de correspondre amb l’esbós original. Una vegada conclosa l’obra, el jurat certificarà la correcta execució i finalització de l’obra i l’artista rebrà els 7.000,00 € restants.

 

youtube.com/watch?v=WKLqdtJLd-Y

Comparteix:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Llegeix més!

També et pot interessar