L’Ajuntament de Sant Jordi aprovarà en el Ple les ajudes per naixements o adopcions al poble

  • Iván Sánchez Cifre: “És un incentiu més a les famílies del poble que ens permet combatre el risc de despoblació”

 

L’Ajuntament de Sant Jordi té previst aprovar en el Ple d’este dimecres una nova línia d’ajudes per a les famílies que en 2024 cresquen bé pel naixement de fills o per adopcions. Esta iniciativa ha sigut inclosa en l’orde del dia del Ple per l’equip de Govern i està oberta a tots els veïns empadronats al poble.

L’Ajuntament de Sant Jordi té intenció de facilitar al màxim les gestions de les famílies interessades a accedir a estes ajudes amb l’objectiu de poder abonar-les abans que finalitze l’any.

Iván Sánchez Cifre, alcalde de Sant Jordi, ha explicat que “en vista de l’èxit d’estos últims anys, hem decidit mantindre esta línia d’ajudes, que complementa a moltes altres que ja tenim en marxa. Es tracta d’una mesura més que ajuda a les famílies del poble i que són un incentiu a l’hora de facilitar que moltes persones trien viure a Sant Jordi i així evitar el risc de despoblació, que tant afecta a la nostra comarca”.

Gràcies a iniciatives com esta, el municipi de Sant Jordi porta diversos anys creixent en població a pesar que en la majoria dels pobles del seu entorn la situació és justament la contrària. A més d’esta mena d’ajudes, l’equip de Govern que encapçala Iván Sánchez Cifre ha adoptat un altre tipus de mesures d’ajudes directes, així com la millora constant dels servicis que oferix al poble, així com els que depenen d’altres institucions, com referent a Sanitat i Educació.

Són 600 euros d’ajuda per cada naixement o adopció

Mitjançant l’habilitació d’esta present línia d’ajudes econòmiques, l’Ajuntament de Sant Jordi pretén incentivar els naixements o les adopcions en el municipi, aportant suport institucional a la família, a la conciliació de la vida familiar i laboral, col·laborant en l’atenció de les despeses originades pel naixement o l’adopció d’un o més fills. La present mesura s’encamina, complementàriament, al fiançament de l’estabilitat demogràfica en els xicotets municipis de l’interior de la província de Castelló.

Segons establixen les bases aprovades per Ple, la prestació objecte de la present convocatòria consistix en una ajuda econòmica per naixement o adopció de fill/a, amb referència al període comprés entre 1 de gener i el 31 de desembre de 2024, tots dos inclusivament, en el municipi Sant Jordi.

Podrà ser persona beneficiària el sol·licitant, progenitor o adoptant del xiquet/a, titular del llibre de família, en el qual figure registrat el seu naixement o adopció, i que conviu amb el/els fills/as que motiva/n la prestació. En els casos en els quals els fills estiguen, exclusivament, a càrrec del sol·licitant, serà este l’únic beneficiari. Es considerarà la situació de convivència en la data de la sol·licitud d’ajuda.

Els estrangers que residisquen en el municipi podran beneficiar-se d’esta ajuda sempre que els progenitors que estan al càrrec del menor tinguen residència legal a Espanya i complisquen els requisits establits en la present convocatòria.

En cap cas podrà ser beneficiari el progenitor privat totalment o parcialment de la pàtria potestat dels seus fills/as, o la tutela del qual haja sigut assumida per una institució pública, així com aquella persona en qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara en avant LGS). La quantia total de l’ajuda econòmica per naixement o adopció serà de 600,00 €.

Per a tindre dret a esta ajuda, els dos progenitors o adoptants hauran d’estar empadronats en el municipi de Sant Jordi en la data de la sol·licitud i, almenys un d’ells, haurà d’estar empadronat en el municipi amb una antiguitat mínima d’un any immediatament anterior a la data d’aprovació de les presents bases. Així mateix, el xiquet/a haurà d’estar empadronat en el municipi des del seu naixement o adopció.

Els beneficiaris de l’ajuda hauran d’estar al corrent de pagament de les seues obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb la Seguretat Social i de les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Jordi a la fi del termini de presentació de sol·licituds. Els interessats podran consultar les existències de deutes amb l’Ajuntament en les oficines del consistori, amb la finalitat de posar-se al corrent de pagament.

El termini per a presentar la sol·licitud serà des de la data de naixement fins a fi de 2024 La sol·licitud, formalitzada en model-tipus, haurà de ser formulada per la persona interessada havent d’acompanyar a la mateixa la següent documentació:

  1. Còpia compulsada de document nacional d’identitat (DNI) o número d’identificació fiscal d’estrangers (NIE), tant del sol·licitant com de la seua parella. En el cas de ciutadans/as comunitaris/as, còpia de NIE en vigor, o còpia de certificat de Registre de Ciutadans de la Unió i de Passaport en vigor.
  2. Còpia compulsada del llibre de família.
  3. Volant actualitzat d’empadronament del sol·licitant, en el municipi de Sant Jordi, en el qual conste expressament la data d’antiguitat en el municipi.
  4. Acreditació que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social, així com per reintegrament de subvencions, i no es troba incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari a les quals fa referència l’art. 13.2 de la LGS. De conformitat amb el que s’establix en l’art. 24 i 25 del RLGS, el seu compliment es realitzarà mitjançant declaració responsable, segons model adjunt com a ANNEX.1 a les presents Bases.
  5. Fitxa de manteniment de tercers, en model-tipus adjunt.

Comparteix:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Llegeix més!

També et pot interessar