La Diputació de Castelló definix les bases que regiran les ajudes destinades a pal·liar els danys patits per catàstrofes naturals

  • La Junta de Govern presidida per Marta Barrachina concreta les bases que regiran les subvencions destinades a municipis de menys de 20.000 habitants i que compten amb una partida total de 200.000 euros
  • Estes subvencions formen part del pla Diputació Respon amb el qual des de la institució provincial volem donar una resposta ràpida i eficaç davant catàstrofes”, ha afirmat la presidenta del Govern Provincial

 

La Diputació Provincial de Castelló ja ha definit les bases per les quals es regirà la concessió de subvencions a ajuntaments de la província de Castelló de menys de 20.000 habitants destinades a la compensació per despeses derivades d’actuacions inajornables a conseqüència de catàstrofes naturals durant el present 2024.

 

La Junta de Govern celebrada este migdia i presidida per la presidenta de la institució provincial, Marta Barrachina, ha concretat les bases que regiran les subvencions que compten amb un import total de 200.000 euros i que, com ha explicat la presidenta del Govern Provincial, “formen part del pla Diputació Respon amb el qual des de la institució provincial volem donar una resposta ràpida i eficaç davant catàstrofes”.

 

Esta línia de crèdit forma part del pla provincial de resposta ràpida davant catàstrofes i com ha subratllat la primera presidenta de la Diputació de Castelló, “la nostra prioritat és oferir una atenció i protecció ràpida i urgent”. Per això, “esta nova línia d’ajudes serà vital perquè, davant qualsevol catàstrofe, poder garantir una ràpida resposta des de la institució provincial i aconseguir així mitigar les conseqüències al més prompte possible”, ha afegit Marta Barrachina.

 

Els municipis menors de 20.000 habitants, i que demostren escassetat de recursos per a afrontar situacions de risc, seran els beneficiaris directes d’esta línia de crèdit inclosa en el pla Diputació Respon. Important i molt significant és que este suport econòmic abastarà tant despeses corrents com inversions, amb el propòsit de fer costat a les corporacions locals en situacions d’urgència i catàstrofe.

 

Destacar que l’ajuda anirà dirigida a aquells ajuntaments que hagen hagut d’anticipar la despesa per motius d’emergència. En eixe sentit, es consideraran despeses corrents subvencionables les despeses derivades de reparacions en infraestructures municipals, xarxa viària, etc. que s’hagen vist afectats i que no comporten la substitució de material inventariable. També es consideraran despeses subvencionables els relacionats amb execucions d’obres necessaris per a poder dur a terme estes reparacions, que no comporten despeses d’inversió com ara moviments de terres o tapats de rases, entre altres. Les despeses derivades de la contractació de personal per a la realització dels treballs; la contractació de maquinària i equips per a la realització dels treballs i la contractació dels servicis per a pal·liar els efectes del sinistre també es poden incloure com a despeses corrents.

 

Quant a les despeses per inversió, s’inclouen en la present convocatòria les despeses en reparacions que comporten la reposició de béns inventariables en infraestructures municipals, xarxa viària, etc. que s’hagen vist afectats, així com les despeses relacionades amb execucions d’obres necessaris per a la reposició, substitució dels elements anteriorment esmentats, com a reposició de paviments i murs.

 

Tal com es destaca en les bases, la quantia de la convocatòria és de 200.000 euros, sent la subvenció màxima per beneficiari de 10.000 euros, excepte en aquells casos especials que, si és el cas, siguen apreciats per la comissió de valoració, dels quals es deixarà constància expressament en la resolució.

 

Els criteris per a valorar les sol·licituds presentades per a ser objecte de subvenció seran la urgència de l’actuació, la població total del municipi i superfície afectada per esta catàstrofe.

 

Subvencions Escola Matinera

En un altre orde de coses, la Junta de Govern celebrada este dimarts ha aprovat les bases i convocatòria de les subvencions destinades a ajuntaments de municipis de la província de població inferior a 10.000 habitants, destinades al finançament del servici d’Escola Matinera. Una convocatòria el pressupost de la qual ascendix a 579.600 euros.

 

Cal assenyalar que l’Escola Matinera és un servici dirigit a menors de 3 a 12 anys per a facilitar la conciliació de les famílies. Sobre aquest tema, les presents bases es desenvolupen en el marc del Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Castelló, per al trienni 2023-2025, en el qual es fixen per a l’àrea de Benestar Social com a objectius estratègics impulsar la conciliació familiar i laboral especialment en aquells municipis en risc de despoblació, i l’augment del nombre de municipis i menors que disposen de servicis d’Escola Matinera.

 

D’altra banda, l’executiu provincial també ha aprovat les bases i la convocatòria que regiran la concessió de beques a esportistes de la província de Castelló amb resultats oficials d’àmbit autonòmic, nacional o internacional per a la realització d’activitats esportives durant l’exercici econòmic 2024, el pressupost del qual ascendix a 200.000 euros.

 

Amb un pressupost de 70.000 euros, també s’han aprovat les bases i la convocatòria que regiran la concessió de subvencions destinades a esportistes de la província de Castelló amb competicions oficials anara d’Espanya per a la realització d’activitats esportives durant l’exercici econòmic 2024.

 

Així mateix, la Junta de Govern també ha aprovat bases i la convocatòria que regiran la concessió de subvencions destinades a centres d’educació secundària de la província de Castelló per a la realització d’activitats físiques en el medi natural (transport i assistència tècnica) durant l’exercici econòmic 2024 i que compten amb un pressupost total de 100.000 euros.

Comparteix:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Llegeix més!

També et pot interessar